หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีตามประมวลรัษฎากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนธันวาคม 2559
   
  หนังสือที่ กค  0702/ 10013 ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2559
            บริษัทประกอบธุรกิจลีสซิ่งได้ซื้อทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 3 (1) (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 มาเพื่อให้เช่าแบบลีสซิ่ง โดยมีการบันทึกทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและเริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้นตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หากรายจ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อซื้อทรัพย์สินมาให้เช่าแบบลีสซิ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อมใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ได้
   
  หนังสือที่ กค  0702/9357 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
            กรณีบริษัทฯ นำเข้าอาหารเสริมแร่ธาตุ ประเภทอาหารสัตว์ ใช้สำหรับโค ชื่อ KOEN SELENIC TZ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงเข้าลักษณะเป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ง) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
   
   
  หนังสือที่ กค  0702/9098 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
            กรณีบริษัทฯ ใช้แรงงานขนถ่ายสินค้าเกษตรกรรมจากเรือลำเลียง (เรือโป๊ะ) ไปบนเรือเดินสมุทรต่างประเทศที่ทอดสมอในแม่น้ำและเกาะ โดยไม่มีการให้บริการอื่นใดอีกในการรับขนดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการของผู้ประกอบการท่าเรือและผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือแต่อย่างใด เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
  หนังสือที่ กค 0702/พ./8607 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
            การคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันมาตรา 79/6 (2) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้บัญญัติให้มูลค่าของฐานภาษี ได้แก่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดนั้นที่ได้มาจากการหักจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจำนวนเต็มของราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์น้ำมันดังกล่าว โดยให้คำนวณจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในจำนวนเต็มของราคาขายปลีก
   
  หนังสือที่ กค 0702/8567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
            นิติบุคคล ทำสัญญากู้เงินกับบุคคลธรรมดา มีระยะเวลา 18 งวด โดยมีดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมีหลักประกันเป็นรถยนต์ ดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายรับจากการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(5) และมาตรา 91/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อย

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.