หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
  • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
  •  
       
    กรอก Email รับข่าวสาร
     
     

    มีนาคม - 2561 
    อา
    พฤ
    25
    26
    27
    28
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    15
    16
    17
    18
    22
    24
    25
    26
    27
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
       >> รายการสัมมนาทั้งหมด
       >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

    ค่าลดหย่...
       
    อัตราภาษ...
       
    ซื้อกระเ...
       
    เงินได้ต...
       
    กรณีบริษ...
       
     

    สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
       
    เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
       
    การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
       
     
     
     

    การบัญชีว่าด้วยส่วนของเจ้าของ
    การบัญชีว่าด้วยส่วนของเจ้าของ
                ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
     
    ส่วนของเจ้าของ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงิน ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์ประกอบอื่นของงบการเงิน (สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย) เนื่องจากองค์ประกอบอื่นสามารถกำหนดมูลค่าได้ค่อนข้างแน่นอน ในขณะที่ส่วนของเจ้าของไม่อาจวัดมูลค่าได้จากสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง เพราะส่วนของเจ้าของเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 
                    โดยปกติแล้ว เจ้าหนี้และเจ้าของจะมีความแตกต่างกันในเรื่องลำดับก่อนหลังของการใช้สิทธิเรียกร้อง เหนือสินทรัพย์ รวมทั้งความแน่นอนของมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนเมื่อมีการเรียกร้องสิทธิ และกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับคืนสินทรัพย์นั้น

    หน้า 1   


    จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

     

    Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
    สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
    Design by: b plus j Co., Ltd.