หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ปัญหาการจำหน่ายหนี้สูญ กรณีการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย

  jan3_426 

  การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ประมวลรัษฎากรได้ บัญญัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษี จากกำไรสุทธิ โดยให้นำรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซึ่งการคำนวณรายได้และรายจ่ายนั้น มาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยการนำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และนำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี

  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้นำรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมารวมคำนวณเป็นรายได้ แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระเป็นเงินสด ตามหลักเกณฑ์สิทธิที่บัญญัติในมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ในบางกรณีอาจ ไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ เป็นผลทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้บัญญัติเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญไว้ อันเป็นผลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะสามารถจำหน่ายหนี้สูญได้ก็แต่โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น

  บทความนี้ ผู้เขียนมีความประสงค์จะนำเสนอประเด็นการจำหน่ายหนี้สูญ เฉพาะกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจที่สับสน แตกต่างกันออกไป

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนมกราคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.