หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี NPAEs กับภาษี ตอน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   4_440_08

  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและ เงินฝากธนาคารที่สามารถถอนได้เมื่อทวงถาม เงินสดใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เงินสดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) เงินสดในมือ ได้แก่ ธนบัตร และ เหรียญ-กษาปณ์ เงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็ครับ (เช่น เช็คที่ถึงกำหนด เช็ค-เงินสด เช็คเดินทาง) และ ดราฟต์ของธนาคาร (2) เงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดของกิจการ ที่นำฝากธนาคารประเภทที่สามารถถอนได้เมื่อทวงถาม ซึ่งโดยทั่วไป คือ เงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากสะสมทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนชั่วคราว

  รายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่า ดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญ

  การรับรู้และตัดรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมักเป็นผลมาจากการ รับรู้หรือตัดรายการองค์ประกอบต่างๆ ของ งบการเงิน โดยการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกเว้นเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าให้เป็นเงินบาทเสียก่อน

  TFRS for NPAEs มีข้อกำหนดในการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในย่อหน้าที่ 73 - 76 ดังนี้

  73. กิจการต้องนำเสนอเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเป็นรายการเดียวกัน

  74. กิจการไม่ควรนำเสนอเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตัวอย่างของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัด ในการเบิกถอน เช่น เงินฝากธนาคารที่กิจการนำไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมและ ไม่สามารถถอนได้ เป็นต้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดให้กิจการแสดงเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนเป็นสินทรัพย์อื่น โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาของข้อจำกัด ในการเบิกถอน

  (ติดตามเนื้อหาเต็มในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนเมษายน 2557)

  75. หากกิจการมีรายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในหมายเหตุประกอบงบ- การเงินด้วย

  76. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ดังนั้น จึงไม่สามารถนำ มาหักกลบกับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจะแสดงรวมเป็นรายการเดียวกันหรือหนึ่งบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ถ้ากิจการมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรายการใดมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น

  เงินสดที่กันไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการเฉพาะ (บางครั้งเรียกว่าเงินกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) เงินฝากธนาคารที่ไม่สามารถถอนนำมาใช้จ่ายได้ทันทีเนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ (เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้) หรือการดำรง เงินฝากขั้นต่ำไว้ในบัญชีรายการเหล่านี้ต้อง แสดงแยกต่างหากออกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดนี้ให้แสดง เป็นสินทรัพย์อื่น โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาของข้อจำกัด เช่น ถ้าเงินฝากธนาคารนั้นเป็นการฝากเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ถ้าเงินฝากธนาคารนั้นเป็นเงินฝากขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ในบัญชีตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ให้แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

  ในกรณีที่กิจการมียอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวจะมียอด คงเหลือเป็นยอดเครดิต ซึ่งหมายถึง จำนวนเงินที่กิจการเป็นหนี้ธนาคารอยู่กิจการต้องไม่นำยอดเงินเบิกเกินบัญชีไปหักกลบกับเงินฝากธนาคารเพื่อแสดงยอดสุทธิ แต่ให้กิจการจัดประเภทเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบ-แสดงฐานะการเงิน เนื่องจากโดยปกติสินทรัพย์และหนี้สินต้องไม่นำมาหักกลบกัน

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนเมษายน 2557)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.