หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : การให้ที่ดินแก่บุตรชอบด้วยกฎหมายค้องเสียภาษีหรือไม่ ?
  ฎีกาภาษี
  “การให้ที่ดินแก่บุตรชอบด้วยกฎหมายต้องเสียภาษีหรือไม่?”
  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  พิจิต ตราชูธรรม
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1485/2559               นายจ.                                                      โจทก์
                                                            กรมสรรพากร กับพวก                                   จําเลย
  คําวินิจฉัยย่อ
             โจทก์นําที่ดินที่โจทก์แบ่งแยกมาจัดทําถนนและสิ่งสาธารณูปโภคแล้วขายให้แก่บุคคลภายนอก ส่วนที่เหลือยกให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขายตามประมวล รัษฎากร มาตรา 91/1 (4) จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร โดยไม่ต้องพิจารณาว่า เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกหรือไม่ โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะจากการยกที่ดินให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย และต้องนําเงินได้จากการยกที่ดินให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมารวมคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับการนําเงินได้จากการขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกมารวมคํานวณภาษีโดยไม่มีสิทธิเลือกไม่นําไปรวมคํานวณภาษีตามมาตรา 48 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

   
   
   
   

  คําพิพากษา
             โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งแจ้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้บุคคธรรมดาตามเอกสารท้ายฟ้องรวม 14 ฉบับ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตามเอกสารท้ายฟ้องรวม 14 ฉบับ ลดหรืองดเงินเพิ่มให้โจทก์

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.