หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้รอบเรื่องบัญชีและภาษี : ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี
  ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี
  ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
  อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
   
                  บทความนี้แนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับหลักการบัญชีขั้นมูลฐาน ซึ่งเป็นหลักการหรือข้อกำหนดสำหรับนักบัญชี เพื่อให้เข้าใจข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชีก่อนที่จะทำบัญชี ผู้ใช้งบการเงินเมื่ออ่านงบการเงินก็จะเข้าใจแนวคิดหรือหลักการที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขในงบการเงิน
  ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี หรือหลักการบัญชีขั้นมูลฐาน หมายถึง กฎเกณฑ์ทางบัญชีอย่างกว้างๆ ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่นักวิชาชีพบัญชี ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการนำไปถือปฏิบัติทางการบัญชีในเรื่องการรับรู้ การวัดมูลค่าและการแสดงรายการในงบการเงิน หลักการบัญชีขั้นมูลฐานมีความสำคัญต่อทฤษฎีการบัญชีและพัฒนาการทางบัญชี เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อตกลงของนักบัญชี เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้ตรงกันก่อนที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีต่อไป

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.