หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนมิถุนายน 2561
   
  หนังสือที่ กค 0702/พ./4597 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
             กรณีบริษัทฯ ได้ทำสัญญาดำเนินกิจกรรม กับองค์การมหาชน ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานการแสดง ณ สถานที่ตั้งของลูกค้า และประจำอยู่ยังสถานที่ลูกค้า สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมตามสัญญาจ้างไม่เข้าลักษณะเป็น สถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเพียงสถานที่ที่บริษัทฯ ผู้รับจ้างใช้ดำเนินกิจกรรมตามสัญญาจ้างเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาก็สิ้นสุดการดำเนินกิจกรรม บริษัทฯ จึงไม่ต้องแจ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสถานประกอบการแต่อย่างใด
   
  หนังสือที่ กค 0702/4595 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
             กรณีบริษัท ก. ให้ส่วนราชการใช้เสา Tower ของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าตอบแทนจากการใช้เสาดังกล่าว เพื่อออกอากาศในระบบ FM สำหรับกระจายข่าวสารด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสภาพอากาศ อุทกภัยและภัยพิบัติทางทะเล อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงถือว่าบริษัท ก. ให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดเพื่อเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ก. หรือเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 65 ทวิ (4) และมาตรา 79/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.