หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สัญญาการยืม อย่าลืมภาระภาษี
  สัญญาการยืม อย่าลืมภาระภาษี
  กัมปนาท บุญรอด*
   
            การยืมใช้ทรัพย์สินระหว่างกันของบุคคลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม อาจกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องของการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีพึงมีต่อกัน ซึ่งทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองได้[1] ยืมเป็นสัญญาชนิดหนึ่งที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดไว้เป็นเอกเทศสัญญาโดยบัญญัติไว้ในบรรพ 3 ลักษณะ 9 ตั้งแต่มาตรา 640 ถึงมาตรา 656 เนื่องจากสัญญายืมเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และในทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะได้เกิดด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมก่อให้เกิดสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดของผู้ยืมและผู้ให้ยืมไม่ว่าจะเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกัน แน่นอนหากก่อให้เกิดเงินได้ขึ้นย่อมต้องมีภาระภาษีตามมา จากประเด็นดังกล่าวผู้เขียนมีกรอบการนำเสนอดังนี้
             1. สาระสำคัญตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
             2. การนำไปปรับใช้กับประมวลรัษฎากร
  1. สาระสำคัญตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
             1.1 หลักทั่วไป
             โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการยืม มิได้อธิบายหรือให้บทนิยามความหมายของคำว่า “ยืม” จึงต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 640 (ยืมใช้คงรูป) และมาตรา 650 (ยืมใช้สิ้นเปลือง) และหลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมสัญญาเป็นสำคัญประกอบกับเจตนาของคู่สัญญาด้วย


  * นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] สุธีร์ ศุภนิตย์ คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์  หน้า 3

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.