หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนกรกฎาคม 2561
   
  หนังสือที่ กค 0702/5134 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
             กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 มีภาษีที่ชำระไว้เกิน จำนวน 23,418,720.12 บาท อันเนื่องมาจากถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และนำส่งเป็นจำนวนเกินกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ควรต้องเสียหรือมีภาษีที่ชำระไว้เกินอันเนื่องมาจากการได้รับเครดิตภาษี แต่บริษัทฯ ไม่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินในแบบ ภ.ง.ด.50 ดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิยื่นขอคำร้องตามแบบ ค.10 เพื่อขอคืนเงินภาษีที่ชำระภาษีไว้เกินนั้นภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร (กล่าวคือ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560) เมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้อง ค.10 ขอคืนเงินจำนวนที่ชำระไว้เกินเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จึงเป็นการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาขอคืนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินที่ชำระไว้เกินนั้นคืนจากกรมสรรพากร
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.