หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  แนวทางปฏิบัติสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

    2_436 

  ทนำ

       จากประสบการณ์ของผู้เขียน คำถามที่ถูกถามมากที่สุดคำถามหนึ่งในเรื่องของการลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) คือเรื่องเกี่ยวกับวิธีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และเรื่อง การซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม เช่น เมื่อผู้ลงทุนลงทุนจนถึงเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วจะต้องไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างไร หรือการไถ่ถอนหน่วยลงทุนสามารถไถ่ถอนแบบบางส่วนได้หรือไม่ หรือกรณีมีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะนับอายุการลงทุนอย่างไร หรือการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อได้ลงทุนมาครบ 5 ปี โดยไถ่ถอนขณะที่ผู้ลงทุนมีอายุไม่ถึง 55 ปี ผู้ลงทุนจะต้องคืนค่าลดหย่อนที่ได้ใช้สิทธิทางภาษีไปแล้วหรือไม่ เป็นต้น

       ผู้เขียนขอเรียนว่า ประเด็นปัญหาข้างต้นเหล่านี้จริงๆ แล้ว กรมสรรพากรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
  1 แต่อาจเผยแพร่อยู่ในวงจำกัด ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจไม่ทราบ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนี้ เขียนบรรยายสรุปถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ โดยจะประกอบด้วยหลักการและเหตุผลพร้อมตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป

       การไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่ได้รับ

       หลักการ

       เมื่อผู้ลงทุนได้มีการลงทุนใน RMF โดยได้ถือครองหน่วยลงทุนจนถึงเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีแล้ว ต่อมาเมื่อผู้ลงทุนรายดังกล่าวได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน หน่วยลงทุนนั้นจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่ได้รับ (Capital Gain) ทั้งนี้ ไม่ว่า ผู้ลงทุนจะได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ตาม2

  ตัวอย่าง

  ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน RMF ปีละ 100 หน่วย ทุกวันที่ 1 ก.พ. ของปี 2544, 2545, 2546, 2547 และ 2548 ต่อมาผู้ลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุน จำนวน 300 หน่วย ในวันที่ 1 ก.พ. 25493 และไถ่ถอนในส่วนที่เหลือ 200 หน่วยในปี 2550

  แนวปฏิบัติ

  • หน่วยลงทุน จำนวน 300 หน่วย ที่ได้ไถ่ถอนในปี 2549 ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่ได้รับ และ

  • หน่วยลงทุนจำนวน 200 หน่วย ที่ได้ไถ่ถอนในปี 2550 ก็ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่ได้รับด้วยเช่นกัน

  ารซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ภายหลังจากการได้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

  หลักการ

  (1) กรณีผู้ลงทุน ได้มีการลงทุนใน RMF จนถึงเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี และต่อมา ได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมดในคราวเดียว หาก ผู้ลงทุนได้ลงทุนใหม่ภายหลังการไถ่ถอนดังกล่าว การลงทุนครั้งนี้ ต้องเริ่มนับอายุการลงทุนใหม่4 โดยนับเป็นปีแรก

  (2) กรณีผู้ลงทุน ได้มีการลงทุนใน RMF จนถึงเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี และต่อมา ได้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วน (Partial Redemption) หากผู้ลงทุนดังกล่าวได้ลงทุนอีกในภายหลังการไถ่ถอนนั้น การลงทุนเพิ่มเติมนี้ จะสามารถนับอายุการลงทุนต่อเนื่องจากหน่วยลงทุนที่ยังเหลืออยู่ได้ก็ต่อเมื่อหน่วยลงทุนที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละปีภายหลังการไถ่ถอนบางส่วน มีจำนวนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อปี และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน5

  ตัวอย่าง 1

  ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน RMF ปีละ 5,000 บาท ทุกวันที่ 1 ก.พ. ของปี 2544, 2545, 2546, 2547 และ 2548 ต่อมาผู้ลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมด ในวันที่ 1 ก.พ. 2549 และผู้ลงทุนรายดังกล่าวได้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท ในปี 2550

  แนวปฏิบัติ

  • หน่วยลงทุนที่ซื้อในปี 2550 เริ่มนับอายุการลงทุนใหม่ โดยถือว่าเป็นปีแรก

  ตัวอย่าง 2

  ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน RMF ปีละ 5,000 บาท ทุกวันที่ 1 ก.พ. ของปี 2544, 2545, 2546, 2547 และ 2548 ต่อมาผู้ลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของปี 2544 และ 2545 ในวันที่ 1 ก.พ. 2549 และผู้ลงทุนรายดังกล่าวได้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท ในปี 2550

  แนวปฏิบัติ

  • หน่วยลงทุนที่ซื้อในปี 2550 สามารถนับอายุการลงทุนต่อเนื่องได้ โดยนับหน่วยลงทุนของปี 2546 เป็นปีแรก เนื่องจากหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ในปี 2546 ถึง 2548 มีจำนวน 5,000 บาท ต่อปี (หรือร้อยละ 3 ต่อปี) และไม่ได้มีการระงับการซื้อหน่วยลงทุนติดกันเกินกว่า 1 ปี

  ตัวอย่าง 3

  ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน RMF ปีละ 10,000 บาท ทุกวันที่ 1 ก.พ. ของปี 2544, 2545, 2546, 2547 และ 2548 ต่อมาผู้ลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของปี 2544 ถึง 2548 เป็นจำนวนปีละ 8,000 บาท ในวันที่ 1 ก.พ. 2549 และผู้ลงทุนรายดังกล่าวได้ซื้อหน่วยลงทุนอีก 10,000 บาท ในปี 2550

  แนวปฏิบัติ

  • หน่วยลงทุนที่ซื้อในปี 2550 ต้อง เริ่มนับอายุการลงทุนใหม่ โดยถือเป็นปีแรก เนื่องจากหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ในปี 2544 ถึง 2548 มีจำนวนน้อยกว่า 5,000 บาท ต่อปี (หรือ ร้อยละ 3 ต่อปี)

  ารไถ่ถอนหน่วยลงทุน VS การคืนค่าลดหย่อนทางภาษีที่ได้ใช้สิทธิไปแล้ว

  หลักการ

  (1) กรณีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเนื่องจากเหตุสูงอายุ6

  • หากผู้ลงทุน ได้ลงทุนใน RMF อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ลงทุนมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปีบริบูรณ์ เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ลงทุน ได้รับ จะได้รับการยกเว้นภาษี

  • ผู้ลงทุนไม่ต้องคืนค่าลดหย่อนทางภาษีที่ได้ใช้สิทธิไปแล้ว ไม่ว่าหน่วยลงทุนดังกล่าวจะได้ซื้อก่อนหรือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 ก็ตาม

  (2) การไถ่ถอนหน่วยลงทุนเนื่องจากได้ถือครองหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี7

  • หากผู้ลงทุน ได้ลงทุนใน RMF อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต่อมาได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับ จะได้รับการยกเว้นภาษี

  • ผู้ลงทุนจะต้องคืนค่าลดหย่อนทางภาษีที่ได้ใช้สิทธิไปแล้ว 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป8 (หน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2551 ไม่ต้องคืนค่าลดหย่อน)

  ตัวอย่าง 1

  นาย ก. ซื้อ RMF ทุกวันที่ 1 ก.พ. ของปี 2545, 2546, 2547, 2548 และ 2549 ต่อมาขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในวันที่ 1 ก.พ. 2550 เมื่ออายุ 45 ปี

  แนวปฏิบัติ

  • กำไรที่ได้รับ ยกเว้นภาษีทั้งหมด

  • ไม่ต้องคืนค่าลดหย่อน เพราะเป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2551

  ตัวอย่าง 2

  นาย ก. ซื้อ RMF ทุกวันที่ 1 ก.พ. ของปี 2545, 2546, 2547, 2548 และ 2549 ต่อมาขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในวันที่ 1 ก.พ. 2550 เมื่ออายุ 55 ปีบริบูรณ์

  แนวปฏิบัต

  • กำไรที่ได้รับ ยกเว้นภาษีทั้งหมด

  • ไม่ต้องคืนค่าลดหย่อน เพราะเข้าเกณฑ์เหตุสูงอายุ

  ตัวอย่าง 3

  นาย ก. ซื้อ RMF ทุกวันที่ 1 เม.ย. ของปี 2547, 2548, 2549, 2550 และ 2551 ต่อมาขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในวันที่ 1 เม.ย. 2552 เมื่ออายุ 45 ปี

  แนวปฏิบัติ

  • กำไรที่ได้รับ ยกเว้นภาษีทั้งหมด

  • คืนค่าลดหย่อนของหน่วยลงทุนที่ซื้อในปี 2551 เนื่องจากเป็นการซื้อหลังวันที่ 1 มี.ค. 2551 (4 กองแรก ไม่ต้องคืน เพราะซื้อก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2551)

  ตัวอย่าง 4

  นาย ก. ซื้อ RMF ทุกวันที่ 1 เม.ย. ของปี 2547, 2548, 2549, 2550 และ 2551 ต่อมาขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในวันที่ 1 เม.ย. 2552 เมื่ออายุ 55 ปีบริบูรณ์

  แนวปฏิบัติ

  • กำไรที่ได้รับ ยกเว้นภาษีทั้งหมด

  • ไม่ต้องคืนค่าลดหย่อน เพราะเข้าเกณฑ์เหตุสูงอายุ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือน ธันวาคม 2551)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.