หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กันยายน - 2561 
  อา
  พฤ
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ข้อมูลการคลังภาครัฐ

       ในช่วงที่สภาพทางการเมืองของประเทศส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะเข้าไปดูเพื่อเป็นความรู้ว่า การจัดเก็บรายได้ในแต่ละเดือนของรัฐบาลเป็นอย่างไร เป็นรายได้ประเภทใด และหน่วยงานใดจัดเก็บได้มากน้อยเพียงใด เพราะนั่นคืองบประมาณที่รัฐบาลจะนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศ ถ้าสถานการณ์ทางด้านการเมืองมีความสับสนไม่สงบสุข จะมีผลกระทบถึงด้านสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย ซึ่งหมายถึงว่าหน่วยจัดเก็บก็ต้องรับภาระจัดเก็บให้เพียงพอ  ต่อค่าใช้จ่ายตามประมาณการที่ได้รับมอบหมายเว็บไซต์ http://www.mof.go.th ของกระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักๆ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ รวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ที่น่าสนใจคือได้รวบรวมข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจากหน่วยจัดเก็บรายได้ จัดทำเป็นข้อมูลเชิงสถิติ แยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เข้าดูได้  ท่องเว็บฉบับนี้จึงขอแนะนำให้เข้าดูรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังข้างต้น
       เมื่อคลิ้กเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังแล้ว ให้เลือกที่รายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ เมนู ข้อมูลการคลังภาครัฐ เมื่อคลิ้กเข้าไปจะพบหน้าจอ รายได้รัฐบาล ซึ่งมีเมนูย่อยๆ อีก 8 รายการ และมีรายละเอียดดังนี้
       - ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เป็นข้อมูลเชิงสถิติ ของผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนของหน่วยจัดเก็บในสังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในเดือนเดียวกัน และกับเอกสารงบประมาณ สามารถคลิ้กระบุ เดีอน หรือปีที่ต้องการเลือกดูได้
       - รายได้แยกตามกระทรวง ข้อมูลเงินรายได้แผ่นดินที่กระทรวงต่างๆ จัดเก็บในปีงบ ประมาณที่ผ่านมา
       - รายได้แยกตามหมวดรายได้  เป็นข้อมูลเงินรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา แยกตามประเภทรายได้ว่าเป็นภาษีประเภทไหน เช่น ภาษีทางตรง ภาษีการขายทั่วไปฯ สามารถระบุ เลือกปีและเดือนที่ต้องการสืบค้นได้

  untitled901_520 


       - ตารางเปรียบเทียบ 3 กรมหลัก เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีอากรจากกรมจัดเก็บภาษี 3 กรมหลัก คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร ที่ อยู่ในรูปแบบของกราฟและข้อมูล 3 สถานะ คือข้อมูลเดือนที่ระบุ ข้อมูลเดือนเดียวกันในปีที่ ผ่านมา และข้อมูลของการประมาณการ

  untitled902_520 


       - การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร เป็นข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรโดยกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรายเดือนของภาษีอากรประเภทต่างๆ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และอื่นๆ แสดงรายการในรูปแบบเดียวกับหัวข้อผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
       - การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต เป็นข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เช่น ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ ภาษีสุรา เป็นต้น แสดงรายการในรูปแบบเดียวกับหัวข้อผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
       - การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร  แสดงรายได้จากอากรขาเข้า อากรขาออกและค่าธรรมเนียม เปรียบเทียบในปีก่อนและแสดงยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือน
       - การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ แสดงผลการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ การจำหน่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ รายได้อื่นที่กรมธนารักษ์จัดเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี และแสดงประมาณการปีปัจจุบัน
       นอกเหนือจากข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด ด้านบนของหน้าจอมีเมนูแสดงข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ข้อมูลรายได้ที่รัฐวิสาหกิจนำส่ง และสถิติการ นำเข้า-ส่งออก ที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าการจัดเก็บอากรสินค้าที่นิยมนำเข้า-ส่งออก แยกตามประเภทสินค้าแยกตามกลุ่มประเทศและอื่นๆ ถ้าสนใจให้คลิ้กเข้าไปดูได้

   untitled912_520

       ท้ายนี้ขอฝากให้ผู้อ่านทุกท่าน อย่าสนใจเฉพาะข่าวการเมืองเพียงด้านเดียว ขอให้ความสนใจกับการติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาลด้วย โดยเฉพาะในด้านรายได้และรายจ่าย เพื่อก้าวให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบถึงคนไทยทุกคน  เพราะหากรายได้ภาครัฐลดต่ำลง เราก็คงจะนิ่งดูดายมีความสุขอยู่คนเดียวไม่ได้เช่นกัน
       แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ...

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.