หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ทำความรู้จัก เจ้าพนักงานประเมิน (ภาษี)
  ทำความรู้จักเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษี)
  วิภาวี คำมา*
            
             การที่ผู้เสียภาษีอากรแสดงรายการยื่นแบบและชำระภาษีด้วยตนเองนั้น ถ้าเจ้าพนักงานเห็นว่า
  ยังไม่ถูกต้องก็อาจจะมีการประเมินเพิ่มเติมซึ่งเรียกว่า “การประเมินโดยเจ้าพนักงาน (Authoritative Assessment)” ตามวิธีนี้ผู้เสียภาษีอากรมีหน้าที่ชำระภาษีอากรต่อเมื่อได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานว่าตนมีหน้าที่เสียภาษีอากรเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าผู้เสียภาษีเห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานเป็นธรรมแล้วและยอมชำระภาษีตามจำนวนที่ประเมิน การกำหนดภาษีอากรก็ยุติลง เป็นกรณีการชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจประเมินและกำหนดเงินภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียโดยพิจารณาจากแบบแสดงรายการโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากที่อื่น[1] หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเลย เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี พยานหรือเอกสาร มาตรวจสอบ และเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วก็มีอำนาจประเมินและแจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียพร้อมทั้งเงินเพิ่มได้[2] เมื่อมีหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว ผู้เสียภาษีต้องนำเงินไปชำระต่อเจ้าพนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน หรือหากไม่เห็นด้วยก็สามารถอุทธรณ์การประเมินได้ตามที่กฎหมายกำหนด จะเห็นได้ว่าการประเมินโดยเจ้าพนักงานมีผลกระทบต่อภาระภาษีของผู้เสียภาษีอย่างสำคัญ ซึ่งผู้เสียภาษีหรือผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภาษีควรจะต้องศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำว่าเจ้าพนักงานประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้


  * นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 กรมสรรพากร
  [1] ประมวลรัษฎากรมาตรา 18
  [2] ประมวลรัษฎากรมาตรา 19 ถึงมาตรา 26

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.