หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สภาพบังคับชำระหนี้กับความผิดทางภาษี
  มีความผิดทางภาษี ต้องถูกบังคับชำระหนี้
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             การเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ[1] โดยมีลักษณะเป็นการให้อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษีอากรเฉพาะตามประเภทที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนั้นมีลักษณะเป็นการบังคับเรียกเก็บโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอนและบ่งชี้ว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีประเภทใด มีจำนวนเท่าใด จะต้องชำระภาษีที่ไหนและเมื่อใด ซึ่งหากไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง มีจำนวนภาษีขาดไปหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เสียภาษีภายในกำหนดเวลาก็จะถูกบังคับให้เสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งต้องรับโทษเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งหรืออาจต้องรับโทษทางอาญาอีกส่วนหนึ่ง ถ้าถูกบังคับให้เสียภาษีแล้วไม่ยอมเสียหรือยังเสียไม่ถูกต้องครบถ้วน กฎหมายให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง ก็อาจถูกยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อนำมาชำระภาษีโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลให้ส่งบังคับก็ได้ เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การบังคับชำระหนี้ภาษีอากรในภาพรวม ผู้เขียนมีกรอบการนำเสนอบทความดังนี้
             1. บทกำหนดโทษเกี่ยวกับความผิดกรณีการชำระภาษีอากร
             2. การบังคับชำระหนี้ภาษีอากร
             3. แนววินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (9) บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ”

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.