หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี

   2_434_01

  ข้อเท็จจริง

  บริษัท ชีสเบรอ-พอนด์สอินเตอร์เนชันนั่ล จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศแคนาดา แต่มีสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เข้ามา ตั้งสาขาในประเทศไทยเมื่อปี 2502 โดยมีสถานการค้าตั้งอยู่เลขที่ 226 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้จดทะเบียนพาณิชย์ต่อสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2502 ประกอบธุรกิจการค้าและขายเครื่องสำอาง และได้จดทะเบียนการค้าต่อกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2521 บริษัท ดังกล่าวได้ทำสัญญาให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับโจทก์ โดยยินยอมให้โจทก์ มีสิทธิผลิตสินค้า เครื่องหอม และเครื่องสำอาง ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า วาสเซอลีน พอนด์ส และแองเจิลเฟซ ตลอดจนเครื่องหมายการค้าอื่นที่บริษัทดังกล่าวมีสิทธิให้ผู้อื่นใช้ได้ โดยจะให้ คำแนะนำแก่โจทก์ในข้อปฏิบัติ กรรมวิธีในการผลิตเครื่องสำอางตามเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว คำแนะนำทางด้านเทคนิคและความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อให้โจทก์สามารถผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดส่งคำอธิบายทั้งหลายที่เกี่ยวกับสูตร คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดให้มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนเพื่อดูแล และให้คำแนะนำแก่โจทก์เกี่ยวกับวิธีการผลิตและบรรจุเป็นครั้งคราว โดยโจทก์ต้องจ่ายเงิน ค่าตอบแทนคิดคำนวณจากยอดขายของโจทก์ ปรากฏตามสัญญาเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 โจทก์ได้จ่ายเงิน ค่าสิทธิตามสัญญาเป็นเงิน 7,535,648.51 บาท และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 ได้จ่ายอีก 4,388,774.56 บาท รวม 2 รอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงิน 11,924,423.07 บาท ให้แก่บริษัท ดังกล่าวผ่านสาขาประเทศไทย โดยโจทก์ไม่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งตามมาตรา 70(2) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะเห็นว่าเป็นเงินได้ อันเกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าโจทก์ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70(2) เพราะเห็นว่าเป็นเงินได้จากการมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทดังกล่าว จึงประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายพร้อมเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1,316,632.37 บาท

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือน สิงหาคม 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.