หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  กรณีศึกษาข้อพิพาทของ Glaxo : ปัญหากฎระเบียบด้านการกำหนดราคาโอนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอนที่ 1)

  4_435 

  ทคัดย่อ

  กฎระเบียบที่ว่าด้วยการตลาดและการค้าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างวิสาหกิจในเครือเดียวกันนั้น มักประสบปัญหาด้านการกำหนดขอบเขตและนิยามของการตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึงปัญหาของการครอบครองกรรมสิทธิ์จากผลประโยชน์ของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น จากกรณีศึกษาของบริษัท Glaxo ในประเทศสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนระหว่างประเทศที่ต่างกับมุมมองของแนวทางการในแก้ปัญหากฎหมายด้านการกำหนดราคาโอนระหว่างประเทศของ OECD โดยจะเห็นว่า OECD เองก็ยังขาดแนวทางและข้อกำหนดที่ชัดเจนและเหมาะสม สำหรับการจะพิจารณาเกี่ยวกับการตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบของธุรกรรมในทางปฏิบัติเชิงลึก ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน หรือสามารถใช้ได้ทั่วไปในทุกกรณี และเพื่อเป็นการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี ขจัดการจ่ายภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ จึงสนับสนุนการใช้มาตรการการกำหนดราคาโอนล่วงหน้าสำหรับบริษัทข้ามชาติในการทำธุรกรรมการกำหนดราคาโอนเกี่ยวกับการตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสำหรับวิสาหกิจ ในเครือเดียวกันก็พยายามที่จะให้สัญญาค้าขาย มีผลประโยชน์ด้านการตลาดของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน โดยมีเงื่อนไขด้านการแบ่งรับความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากมูลค่าการตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอีกหลายๆ เงื่อนไขเฉพาะที่ได้มีการสร้างขึ้น อีกทั้งมีความจำเป็น ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ในรอบบัญชีให้ครบและสมบูรณ์

  คำสำคัญ : วิสาหกิจในเครือเดียวกัน, การตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน, การกำหนดราคาโอน, การจัดเก็บภาษีซ้อน

  การตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Marketing Intangible) มีเอกลักษณ์เฉพาะและยากที่จะสามารถพิสูจน์มูลค่าที่แน่ชัด และ จะมีวิธีการใดที่สามารถนำมาปรับใช้ในรูปแบบการกำหนดราคาโอน และหลักการ Arm’s Length ซึ่งเป็นสิ่งที่จะหาข้อบ่งชัด ความชัดเจน รวมถึงทำให้เกิดการพ้องต้องกันในการจัดการ จัดเก็บภาษีระหว่างประเทศของทุกประเทศ1 หลังจากเกิดกรณีพิพาทระหว่างกลุ่มบริษัทยาชื่อ Glaxo Smiths Kline และสรรพากรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคดีนี้ได้มีกรณีพิพาทยาวนาน ถึง 16 ปี โดยข้อพิพาทเกิดจากกรณีการกำหนดราคาโอนด้านการตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งกรณีพิพาทนี้เรียกว่า กรณี Glaxo กรณีพิพาทนี้เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สรรพากรในหลายประเทศเป็นอย่างมาก2

  1.การกำหนดขอบเขตการตลาดของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

  กรณีพิพาทของ Glaxo เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพื้นฐานอันเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของการตลาดของสินทรัพย์ ที่ไม่มีตัวตน

  ข้อเท็จจริง : บริษัท Glaxo คือบริษัท Glaxo UK : ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นผู้ที่คิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ รวมถึงการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ตราสินค้า Zantac และมีการโอนเครื่องหมายการค้าให้บริษัท Glaxo US ซึ่งเป็นบริษัทลูก ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและดูแลตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นว่าการที่บริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้มีการทำธุรกรรมอันเป็นธุรกรรมภายในองค์กรนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อประเด็นของการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรยา และเกิดประเด็นของการกำหนดราคาโอนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหน้าที่หลักของ Glaxo UK ในสหราชอาณาจักรนั้นจะทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบทางคลินิก การจดทะเบียนการค้า การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และกำหนดเขตการตลาดทั่วโลก แต่สำหรับบริษัท Glaxo US มีความรับผิดชอบในด้านการขอขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนของคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนการตลาดของบริษัทแม่ รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าและผลักดันตรา สินค้า Zantac ในอเมริกา3 มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยารวมถึงการแนะนำคุณสมบัติของยาให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียด ดังนั้นในฐานะผู้เสียภาษี บริษัท Glaxo US คิดว่ากรณีนี้คือสิทธิบัตรยา และลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเป็นของ Glaxo UK ทั้งหมด และ Glaxo US ทำหน้าที่เป็นเพียง แค่ตัวแทนจำหน่ายในภาคพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงเท่านั้น จากกลยุทธ์ทาง การตลาดของ Glaxo UK ที่ได้มีการทำข้อตกลงทางการตลาดโดยที่ Glaxo US ต้องจะจ่าย ค่าการใช้สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทางการค้าจากยอดขายที่เกิดขึ้น ดังนั้น Glaxo US จึงเห็นว่าการที่ตนเองทำกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้น ไม่ได้เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่อย่างใด หากแต่สรรพากรของสหรัฐอเมริกา เห็นว่าในกรณีนี้ Glaxo US ได้กระทำการที่เกินกว่าขอบเขตของตัวแทนจำหน่ายปกติ เนื่องจากการผลักดันและทำการตลาดนั้นเป็นการเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้เครื่องหมายการค้า Zantac ใน อเมริกาและด้วยแนวคิดนี้จึงทำให้ Glaxo US ได้ทำการตลาดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการที่ทั้ง 2 ฝ่าย มี มุมมองที่แตกต่างกันในด้านการตลาดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จึงทำให้การแก้ปัญหาระหว่าง Glaxo US และสรรพากรอเมริกัน ได้ข้อสรุปคือ ทำ ข้อตกลงการกำหนดราคาล่วงหน้า และต่อมาก็เกิดปัญหาด้านอำนาจการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ทำให้บริษัทในเครือ Glaxo เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ4

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤษภาคา 2555)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.