หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  เพิ่มทุน ลดทุน ผลต่อผู้ถือหุ้นตามประมวลรัษฎากร
  ลดทุน เพิ่มทุน ผลต่อผู้ถือหุ้นตามประมวลรัษฎากร
  กัมปนาท บุญรอด*
   
          ทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น มีความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกิจการค้าต่อบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการค้าของบริษัทและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ในบางสถานการณ์บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมในการประกอบกิจการ เช่น เพื่อนำไปขยายกิจการของบริษัทหรือเพื่อจัดหาที่ตั้งสำนักงานหรือโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท หรือเนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเงินทุนที่มีอยู่เดิมอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินการต่างๆ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการระดมทุนเพิ่มเติมของบริษัท ในทางกลับกันบริษัทอาจประสบผลขาดทุนจากการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาผลขาดทุนทางบัญชีที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ตลอดจนความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่ติดต่อค้าขายกับบริษัท บริษัทจึงอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนของบริษัทลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้[1] ในบทความนี้จะขอนำเสนอเรื่องเงินลดทุนและเงินเพิ่มทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประมวลรัษฎากร โดยมีกรอบการนำเสนอดังนี้
          1. เงินลดทุน
                 (1) การลดทุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                 (2) การลดทุนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
                 (3) เงินลดทุนตามประมวลรัษฎากร
          2. เงินเพิ่มทุน
                 (1) การเพิ่มทุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                 (2) การเพิ่มทุนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
                 (3) เงินเพิ่มทุนตามประมวลรัษฎากร


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด กรกฎาคม 2555 หน้า 192

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.