หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  เจาะปัญหา จับประเด็น การถูกประเมิน โดยเจ้าพนักงานประเมิน (ตอนที่ 1)

  feb1_437 

  ความนำ

  ในกรณีที่เป็นภาษีอากรประเมินตนเอง หากการประเมินตนเองที่ผู้เสียภาษีอากรแสดงโดยวิธียื่นแบบแสดงรายการถูกต้องครบถ้วนแล้ว การกำหนดภาษีอากรก็ยุติลงแค่นั้น ถ้าหากเจ้าพนักงานเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง ก็จะประเมิน เพิ่มเติมซึ่งเรียกว่า "การประเมินโดยเจ้าพนักงาน (Authoritative Assessment)" ตามวิธีนี้ผู้เสียภาษีอากรมีหน้าที่ชำระภาษีอากรต่อเมื่อได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานแล้วว่าตนมีหน้าที่เสียภาษีอากรเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าผู้เสียภาษีเห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานเป็นธรรมแล้วและยอมชำระภาษีตามจำนวนที่ประเมิน การกำหนดภาษีอากรก็ยุติลงในเรื่องนี้ เป็นกรณีการชำระภาษีตามการประเมินของ เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจประเมิน โดยกำหนดเงินภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียโดยพิจารณา จากแบบแสดงรายการนั้นเอง โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากที่อื่น1 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเลย เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี พยานหรือเอกสาร มาตรวจสอบและเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วมีอำนาจประเมิน และแจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียพร้อมทั้งเงินเพิ่มได้2 นอกเหนือจากนี้ยังมีกรณีประเมินโดยวิธีพิเศษอีกด้วย3 เมื่อมีหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว ผู้เสียภาษีต้องนำเงินไปชำระต่อเจ้าพนักงานภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการประเมินโดยเจ้าพนักงาน มีกรณีที่ควรจะต้องทำ ความเข้าใจเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีอย่างสำคัญและในบทความนี้ผู้เขียนได้นำแผนภูมิเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การอุทธรณ์ การประเมิน และการดำเนินคดีภาษีอากรโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2555 จัดโดยศาลภาษีอากรกลางซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทความซึ่งจัดทำโดยท่านสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ ผู้พิพากษา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้นำมาประกอบเพื่อให้เห็นภาพรวมและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้อ่านและนำเสนอกรอบของเนื้อหาในเรื่องดังกล่าวดังนี้

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.