หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี NPAEs กับภาษี ตอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   3_1759

  TFRS for NPAEs ให้ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าหมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน และฟิล์มภาพยนตร์  

  รายการที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ คือ

  1)   เป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินเป็นทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการซึ่งเกิดจากผลของเหตุการณ์ในอดีต และกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์นั้น แต่กิจการกำหนดไม่ได้แน่นอนถึงจำนวนเงินที่จะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าว

  สินทรัพย์จะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับและสามารถจำกัดผู้อื่นไม่ให้เข้าถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจดังกล่าว เช่น สิทธิตามกฎหมายที่มีผลให้กิจการได้รับสิทธิการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว สำหรับตัวอย่างของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์

  2) สินทรัพย์นั้นสามารถระบุได้ : สินทรัพย์จะสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อ (1) สามารถแยกเป็นเอกเทศได้กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการและสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเอกเทศ หรือ (2) ได้มาจากการทำสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ

  3) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภา : สินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพ คือ ไม่สามารถมองเห็นหรือไม่สามารถจับต้องเนื้อหาสาระที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นได้ เช่น แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจมองเห็นหรือสัมผัสแผ่นซีดีได้ แต่แผ่นซีดีนั้นเป็นเพียงสื่อในการจัดเก็บเนื้อหาสาระที่แท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

   

  การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

             TFRS for NPAEs กำหนดว่ากิจการจะสามารถรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ ก็ต่อเมื่อรายการนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

  1)   รายการนั้นเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งต้องมีลักษณะครบทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้น

  2)   เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการ ดังนี้

  2.1)  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์นั้น

  2.2)  ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

            

             TFRS for NPAEs กำหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อ (รวมถึงค่าภาษีนำเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้) และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย เป็นต้น

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนธันวาคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.