หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  Welcome to AEC: มาตรการภาษีกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลก และภูมิภาคที่ยังผันผวน และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังปรับตัวลดลง การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) กลายเป็นสิ่งท้าทายสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนไทยในเวลานี้

  เป็นที่คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะชะลอตัวอันเนื่อง มาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง บวกกับปัจจัยเสริมทั้งภายในและภายนอกอื่นๆ เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและทุน ภัยธรรมชาติ แรงงานภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน เสถียรภาพการเมืองโลกโดยเฉพาะความขัดแย้ง ในประเทศยุโรปตะวันออก เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดภาวะการถดถอยเศรษฐกิจระยะยาว (Long Term of Economic Recession)

  อย่างไรก็ดี แม้จะเกิดปัญหาและอุปสรรคข้างต้น แต่เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN ก็จำต้องเร่งตนเองพร้อมกับก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังกับประเทศสมาชิกในการผลักดันเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กลาง และไม่ทำให้ภาษีอากรและมาตรการที่มิใช่ภาษีกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือการเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ตามที่ ASEAN Economic Community Scorecard หรือเรียกแบบย่อว่า AEC Scorecard มีการวางกรอบยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหลักไว้ ซึ่งประกอบด้วย

  1. ยุทธศาสตร์การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single market and production base) คือ มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า (Free flow of goods) บริการ (Free flow of services) การลงทุน (Free flow of investment) เงินทุน (Freer flow capital) และแรงงานมีฝีมือ (Free flow of skilled labour)

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ ลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020

  3. ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่ (กลุ่ม CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม) เพื่อลดช่องว่างและผลักดันให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียน

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.