หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  Welcome to AEC: เล่าเรื่องภาษีเพื่อการลงทุนในอินโดนีเซีย

  5_441 

  ตามที่ได้เกริ่นถึงอินโดนีเซีย ไว้แล้วในมองรอบทิศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรถึง 251 ล้านคนกว่า 480 ชาติพันธุ์ ภาษาพูดมีถึง 669 ภาษาที่ทำให้เกิดความหลากหลายของประชากรและวัฒนธรรม นอกจากนี้อินโดนีเซียมีเกาะมากถึง 17,508 เกาะ2 ภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติรวมถึงแหล่งพลังงานอื่นไม่ว่าจะเป็นถ่านหินและปาล์มแม้ว่า GDP จะสูงเพียง 3,588 ดอลลาร์สหรัฐในปี 20123 แต่อินโดนีเซียมีกำลังซื้อของประชากรที่มีฐานะถึงร้อยละ 15 ส่วนหนึ่ง มาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมที่ เอื้อต่อการลงทุน ส่งผลถึงการหมุนเวียนของเงินและสินทรัพย์ภายในอีกทั้งประชากรส่วนใหญ่แม้กำลังซื้อจะไม่สูงมากแต่มีการบริโภคตลอดเวลาทำให้การจับจ่ายใช้สอยโดยรวมอยู่ในระดับสูงตามจำนวนคนและเพราะประชากรที่มีจำนวนมากปัจจุบันอินโดนีเซียจึงขยายยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ และฝีมือที่สูงขึ้นสำหรับป้อนตลาดอุตสาหกรรม- ท่องเที่ยว โรงแรม และงานบริการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ

  การเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียเริ่มแรกจะต้องผ่าน Badan Koordinasi Penanaman Modal หรือ Investment Coordinating Board ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี มีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม กำหนดนโยบายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการลงทุน กฎระเบียบนี้จะใช้เหมือนกันหมดเนื่องจากออกมาจากรัฐบาลกลางและนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุน 100% ได้ในเกือบทุกธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่ยกเว้นยังสามารถลงทุนในรูปแบบ Joint Venture ได้ การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 71 ของยอดการลงทุนทั้งหมด 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ภาคอุตสาหกรรมจากเงินลงทุนต่างประเทศได้แก่ด้านขนส่งการสื่อสารและ คลังสินค้าร้อยละ 31.1 โครงการเหมืองแร่ ร้อยละ 13.8 และโครงการไฟฟ้าก๊าซและ น้ำประปาร้อยละ 8.8 ตัวอย่างประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกในปี 2553 ได้แก่ สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 30.9 อังกฤษร้อยละ 11.7 และสหรัฐฯ ร้อยละ 5.7 โดยมีพื้นที่ เป้าหมายคือเขตจาการ์ตา เขตชวาตะวันออก และเขตชวาตะวันตก ตามลำดับ4

  การเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางหลายประการ หนึ่งในนั้นคือมาตรการทางภาษี (Tax Facilties for Direct Investment) ผ่านรูปแบบ

  1. Tax Holiday : ยกเว้นการเสียภาษี ในบางช่วงเวลา

  2. Tax Rate Reduction : ลดอัตราภาษี เป็นมาตรการชั่วคราวและใช้ต่อจากการสิ้นอายุของมาตรการ Tax Holiday

  ปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ร้อยละ 25 (อัตราเดิมร้อยละ 28) ซึ่งเป็นผลจากการปรับใช้มาตรา 17 ของ Income Tax Law No. 36 of 2008

  3. Investment Allowance : ค่าลด-หย่อนการลงทุน (คิดเป็นสัดส่วนตามจำนวนเงินที่ลงทุน)

  4. Investment Tax Credit : ให้เครดิตเพิ่มเพื่อการลงทุน

  5. Timing Difference หรือ Accelerated Depreciation : ค่าเสื่อมอัตราเร่ง

  6. Exemption from indirect taxes : ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มในรูปแบบยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้าทุนและวัตถุดิบ

  7. Export Processing Zone : ยกเว้นภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่งออก

  มาตรการสำคัญที่ใช้ไปแล้วคือ Tax Holiday5 สาระสำคัญคือ ยกเว้นภาษีห้าปีแต่ ไม่เกินสิบปีนับแต่ปีที่เริ่มผลิตสินค้า จากนั้นลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 อีกสองปี (แต่ไม่เกินห้าปี)6 ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิต้องเป็นนักลงทุนที่ตั้งกิจการใหม่ ลงทุนขั้นต่ำ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนมิถุนายน 2557)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.