หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี IFRS for SMEs กับภาษี ตอน แนวคิดและหลักการของมาตราฐาน SMEs
  แนวคิดและหลักการของมาตรฐาน SMEs
  ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
  ภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
                  นักบัญชีคงคุ้นเคยกับกรอบแนวคิด (เดิมเรียกแม่บทการบัญชี) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) กันมาแล้ว บทความฉบับนี้จะแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs)
                  แนวคิดและหลักการเป็นเนื้อหาในบทที่ 2 ของIFRS for SMEs แนวคิดและหลักการนี้ใช้เป็นแนวทางแก่ผู้จัดทำบัญชีและงบการเงินในการนำมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน
                  เนื้อหาบทที่ 2 กล่าวถึงเรื่องสำคัญๆ เช่น วัตถุประสงค์ของงบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน เกณฑ์การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่า บทความฉบับนี้ขออธิบายถึงลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินก่อน
  ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้การกำหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทุกฝ่าย ดังนี้
                          - ช่วยให้ผู้จัดทำงบการเงินมีแนวทางและบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทุกฝ่าย
                  - ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับและข้อจำกัดของข้อมูลทางการบัญชี
                  - ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลหลายฝ่าย ทั้งผู้จัดทำและผู้ใช้งบการเงินให้เข้าใจและนำมาตรฐานการบัญชีไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  การนำลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดทำงบการเงินช่วยให้งบการเงินมีความถูกต้องตามควรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินตามวัตถุประสงค์
                  มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs)แบ่งลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินตามเป็นลักษณะเชิงคุณภาพหลัก และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
  ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานของงบการเงินสำหรับ NPAEs ได้แก่ (1) ความเชื่อถือได้ และ(2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ส่วนลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานของงบการเงินสำหรับ PAEs ได้แก่ (1) การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม และ (2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เนื่องมาจากรายการบัญชีในงบการเงินของ PAEs ส่วนมากแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนลักษณะเชิงคุณภาพเสริมของงบการเงินสำหรับ NPAEsเหมือนกันกับงบการเงินสำหรับ PAEs คือ (1) เปรียบเทียบกันได้ (2) สามารถยืนยันความถูกต้องได้ (3) ข้อมูลที่มีความทันต่อเวลา และ (4) สามารถเข้าใจได้ 
  IFRS for SMEsจะอธิบายลักษณะเชิงคุณภาพตามหลักการทั่วไป ดังนี้
  1. ความเข้าใจได้
  2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
  3. ความเชื่อถือได้
  3.1 เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
  3.2 เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ
  3.3 ปราศจากข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ
  3.4 ปราศจากความลำเอียง (เป็นกลาง/ระมัดระวัง)
  3.5 ความครบถ้วน
  4. การเปรียบเทียบกันได้
  5. ทันต่อเวลา
  6.ความมีสาระสำคัญ
  7. ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป
  ต่อไปจะอธิบายลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินตาม IFRS for SMEs แต่ละลักษณะพอสังเขป ดังนี้

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.