หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี IFRS for SMEs กับภาษี ตอน ต้นทุนการกู้ยืมของ SMEs
  ต้นทุนการกู้ยืมของ SMEs
  ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
  ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
   
            บทความในครั้งนี้จะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีและทางภาษีของต้นทุนการกู้ยืมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities :IFRS for SMEs) เปรียบเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(Thai Financial Reporting Standards for Publicly Accountable Entities :TFRS for PAEs) ซึ่งก็คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
            ต้นทุนการกู้ยืม (Borrowing Costs) หมายถึงดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของกิจการอาจรวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยดังกล่าวที่ผู้กู้ต้องรับภาระ จำนวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืม เป็นต้น
  ในทางภาษีบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดความหมายของต้นทุนการกู้ยืมไว้ อาจกล่าวได้ว่าข้อกำหนดในเรื่องคำนิยามทางภาษีและทางบัญชีไม่แตกต่างกัน
  การรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืม
  IFRS for SMEs กำหนดให้ กิจการ SMEs ต้องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิด
            เมื่อเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องนี้กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (TAS 23) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) จะพบว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องนี้แตกต่างกันกล่าวคือ TAS 23 และ TFRS for NPAEs กำหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น
            สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (Qualifying Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม เพื่อให้สามารถนำสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนำไปขาย
  ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข เช่น โรงงานระหว่างก่อสร้าง โรงผลิตพลังงานระหว่างก่อสร้าง เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่วนตัวอย่างสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข ได้แก่ สินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขายทันทีที่ซื้อ เช่น รถยนต์ที่ซื้อแบบผ่อนชำระหรือเช่าซื้อ
  ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต และกิจการสามารถประมาณจำนวนต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ
            ในทางภาษี พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 375 กำหนดให้กิจการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าจะสินทรัพย์นั้นจะเสร็จพร้อมใช้งานนอกจากนี้ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.61/2539 เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและเงินได้สุทธิสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อ 5 (6) ให้รวมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดสรรที่ดินเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์แปลงที่ขายเฉพาะดอกเบี้ยส่วนที่ถึงกำหนดชำระก่อนโครงการนั้นพร้อมที่จะขายเกณฑ์ทางภาษีในเรื่องนี้ตรงกับวิธีทางบัญชี
  ประเภทของต้นทุนการกู้ยืม
  TAS 23 และ TFRS for NPAEs แบ่งต้นทุนการกู้ยืมออกเป็น 2 ประเภทตามความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข คือ
  1. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข หมายถึง ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิต เพื่อเตรียมสภาพให้สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย
  2. ต้นทุนการกู้ยืมอื่น หมายถึง ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย
  เกณฑ์การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
            TAS 23และTFRS for NPAEs กำหนดเกณฑ์การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขว่กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้ (1) รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้เกิดขึ้น (2) ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น และ (3) สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย
  ตัวอย่าง กิจการทำสัญญากู้ยืมเงิน 40 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1  มิ.ย. 25X1 เงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี บริษัทได้รับเงินกู้ 3 งวด ดังนี้
           
  งวดที่                 วันที่ได้รับเงินกู้                            จำนวนเงินกู้ (บาท)
                 1                    1  มิ.ย.  25X1                                             8,000,000
                 2                    1  ก.ย.  25X1                                           20,000,000
                 3                    1  ธ.ค.  25X1                                            12,000,000
                                                                          รวม                    40,000,000
            บริษัท ได้ชำระค่าก่อสร้างโรงงานไปบางส่วนแล้ว จำนวน 20 ล้านบาท ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คำนวณได้ดังนี้
            งวดที่   วันที่ได้รับเงินกู้ จำนวนเงินกู้ (บาท)      ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
               1        1  มิ.ย.  25X1                     8,000,000            8,000,000 x 12% x 7/12  =    560,000
                 2        1  ก.ย.  25X1                   20,000,000           20,000,000 x 12% x 4/12  =    800,000
                 3        1  ธ.ค.  25X1                    12,000,000           12,000,000 x 12% x 1/12  =  120,000
                                      รวม                    40,000,000                                               1,480,000
   
            กิจการสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืม 1,480,000 บาท เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ เนื่องจากโรงงานเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รายจ่ายเกี่ยวกับโรงงานได้เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. 25x1 และโรงงานอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้โรงงานอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์
  จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะตั้งเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
            เงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) เงินที่กู้มาโดยเฉพาะ และ (2) เงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.