หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ภ.ง.ด. บุคคลธรรมดา ปี60
  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             โดยปกตินั้น เมื่อบุคคลมีรายได้ย่อมต้องนำเงินได้ที่เกิดขึ้นมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยจะต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้สุทธิหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายให้ถือเป็นรายจ่ายแล้วหักด้วยค่าลดหย่อนต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ยอดคงเหลือ คือ เงินได้สุทธิ นำไปคำนวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการสำหรับบุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ใหม่ การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการสำหรับบุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น[1] โดยผู้เขียนมีกรอบการนำเสนอขอบเขตของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ดังนี้
             1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) และ (3) (แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ และมาตรา 42 ตรี)
             2. ปรับปรุงการหักลดหย่อน (แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร มาตรา 47)
             3. ปรับปรุงจำนวนเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ (แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  มาตรา 48)
             4. ปรับปรุงจำนวนเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน
  (แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร มาตรา 56)
             5. ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา (แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราภาษีเงินได้
  บุคคลธรรมดา)


  *นิติกร  สำนักกฎหมาย  กรมสรรพากร
  [1] เนื้อหาในบทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวม โดยนำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่จากเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) จัดทำโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่
  กัมปนาท บุญรอด*
            

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.