หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี TFRS for SMEs ตอน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  บัญชี IFRS for SMEs “กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ”
              ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
            IFRS for SMEs กล่าวถึงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกำไรขาดทุนไว้ในบทที่ 5 โดยกำหนดให้กิจการ SMEs แสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด กล่าวคือ ผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับงวด โดยแสดงไว้ในงบการเงินเดียวหรือแสดงแยกเป็นสองงบ
  ความหมายของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
             กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ Comprehensive Income หมายถึง การเปลี่ยนเเปลงในส่วนของเจ้าของหรือสินทรัพย์สุทธิของกิจการ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือรายการอื่นที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าของ
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะไม่รวมถึงการลงทุนโดยเจ้าของ (Investment by Owner) เช่น การเพิ่มทุน เเละการจ่ายคืนให้เจ้าของ (Distribution to Owner) เช่น การจ่ายเงินปันผล
             กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหมายรวมถึงกำไรขาดทุนทั้งสิ้นของกิจการ ประกอบด้วยสองส่วน
  ส่วนแรกเกิดจากผลการดำเนินงานของกิจการ (ซึ่งก็คือ กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับงวด) อีกส่วนเรียกว่า “กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” (Other Comprehensive Income: OCI) ซึ่งเป็นรายการที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (สินทรัพย์สุทธิ) ระหว่างต้นงวดกับปลายงวด ซึ่งก็คือ รายการกำไรขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของโดยตรง ตัวอย่างเช่น กำไรขาดทุนจากการเพิ่ม (ลด) มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย กำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ กำไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการบำนาญ เป็นต้น

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.