หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้ครบประเภทสัญญา คลายปัญหาภาระภาษี
  รู้ครบประเภทสัญญา คลายปัญหาภาระภาษี
  กัมปนาท บุญรอด*
           
             สัญญา คือ นิติกรรมชนิดหนึ่งแต่เป็นนิติกรรมที่มีบุคคล 2 ฝ่าย หรือมากกว่านั้นมาตกลงกัน โดยแสดงเจตนาเสนอและสนองตรงกันก่อให้เกิดสัญญาขึ้น สัญญาย่อมก่อให้เกิดหนี้เกิดความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย
             เมื่อเกิดสัญญาขึ้นสิทธิหน้าที่ตลอดจนความรับผิดของคู่สัญญาก็มักจะเกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือภาษีอากร ในส่วนของประมวลรัษฎากรนั้น การพิจารณาว่าเป็นสัญญาประเภทใดนั้นมีความสำคัญเพราะจะมีผลต่อภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจในหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญาประเภทต่างๆ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับประมวลรัษฎากร ข้อตกลงจะเป็นสัญญาประเภทใดนั้น จะต้องดูจากเนื้อหาสาระของข้อตกลงเป็นสำคัญ หาใช่ดูแต่เพียงชื่อของสัญญา โดยผู้เขียนมีกรอบการนำเสนอดังนี้
  1. สาระสำคัญ
            สัญญา คือ นิติกรรมสองฝ่ายที่คำเสนอและคำสนองต้องตรงกันตามวัตถุประสงค์ของสัญญา เมื่อ
  คำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาจะเกิดขึ้นหรือไม่ มีข้อพิจารณาดังนี้[1]
                     (1) หากเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกัน สัญญาย่อมเกิดขึ้นทันที่ เช่น สัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา 350 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์[2] เป็นต้น
                     (2) หากเป็นสัญญาที่ต้องทำตามแบบ แม้คำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันแล้วก็ตาม หากคู่สัญญาไม่ไปทำตามแบบอีกครั้งหนึ่ง สัญญาย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ นิติกรรม สัญญา หนี้ 2557 หน้า 141
  [2] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2339/2551 วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 มิได้บัญญัติว่าต้องทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่เป็นหนังสือระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ การแสดงเจตนาด้วยวาจาโดยมีคำเสนอและคำสนองตรงกันก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่ต่อกันได้แล้ว

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.