หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฉ้อโกง ยักยอก หลอกให้เสียทรัพย์ ต้องรับผลทางภาษี
  ฉ้อโกง ยักยอก หลอกให้เสียทรัพย์ ต้องรับผลทางภาษี
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             ทรัพย์สินนอกจากเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีพของบุคคลแล้ว ยังเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพด้านต่างๆ ของประเทศชาติด้วย ดังนั้น การไม่เคารพหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นตัวทรัพย์สิน สิทธิในทรัพย์สิน (กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง) หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นๆ โดยทุจริต ย่อมส่งผลกระทบต่อเจ้าของทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยของสังคมในภาพรวม จึงจำเป็นที่รัฐต้องเข้ามามีบทบาทหน้าที่คุ้มครองด้วยการบัญญัติเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 12 แยกตามลักษณะของการกระทำและวัตถุแห่งการกระทำ (ตัวทรัพย์สิน) ออกเป็นความผิดได้ 8 หมวด[1] โดยในบทความนี้จะขอกล่าวถึงสาระสำคัญความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงและสาระสำคัญความผิดเกี่ยวกับยักยอก
  และส่วนที่เกี่ยวข้องกับประมวลรัษฎากรซึ่งได้บัญญัติไว้ตามลักษณะของฐานความผิดและการนำไปปรับใช้กับประมวลรัษฎากร
  1. สาระสำคัญของความผิดฐานฉ้อโกง[2]
            “ฉ้อโกง” คือ การที่ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ สำหรับองค์ประกอบความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มีดังนี้
             องค์ประกอบความผิด
             1. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
             2. โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ  
             3. โดยทุจริต 


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] ปัญญา วรวิวัฒน์ กฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ มาตรา 107 ถึงมาตรา 398 หน้า 583
  [2] สรุปและรวบรวมมาจากปัญญา วรวิวัฒน์ กฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ มาตรา 107 ถึงมาตรา 398 หน้า 656-658 และสหรัฐ กิติ ศุภการ หลักและคำพิพากษา Legal Principle Judgments กฎหมายอาญา Criminal Law ปรับปรุงใหม่ 2559 (พิมพ์ครั้งที่ 6) หน้า 511-512  

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.