หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี IFRS for SMEs ตอน ประมาณการหนี้สิน
  IFRS for SMEs: ประมาณการหนี้สิน
              ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
  อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
  IFRS for SMEs บทที่ 21 กล่าวถึง “ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น” บทความครั้งนี้จะขอพูดถึงรายการแรกในบทนี้ก่อน คือ ประมาณการหนี้สิน  
  หนี้สินเป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากกิจกรรมหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในอดีต ซึ่งทำให้กิจการต้องจัดหาเงินจำนวนหนึ่ง หรือสินทรัพย์อื่นๆ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อชำระภาระผูกพันนั้น โดยการมอบให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตหนี้สินอาจจำแนกตามลักษณะความแน่นอน ตามวิธีนี้กิจการจะจำแนกรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นได้ 2 ประเภท คือ หนี้สินที่มีลักษณะแน่นอน (Determinable Liabilities) และประมาณการหนี้สิน (Provisions หรือ Estimated Liabilities)
  หนี้สินที่มีลักษณะแน่นอน หมายถึง หนี้สินที่ต้องจ่ายชำระโดยสามารถกำหนดเวลาในการจ่ายชำระ และกำหนดมูลค่าได้อย่างแน่นอน เช่น เจ้าหนี้การค้าถือเป็นหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับแล้ว และกิจการได้รับใบเรียกเก็บเงินหรือตกลงเป็นทางการที่จะจ่ายชำระหนี้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้นตามเวลาที่กำหนด

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.