หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ก้าวสู้ระบบภาษียุค Thailand 4.0 กับ e-Tax invoice & e-Receipt

  ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็ กทรอนิกส์
  และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
   
   
   
   
   
  สุภิดา บรรเทาทุกข์
  นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
  กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
   
                 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินการทางธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการแข่งขันระดับสากล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศตามบริบทประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และก้าวเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของไทย    ให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
            กรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จึงได้ปฏิรูประบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างนวัตกรรมการส่งมอบบริการภาครัฐอันเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยพัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice  & e-Receipt) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงกระบวนทัศน์ของระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อรองรับการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ  ทุกครั้ง และต้องจัดทำทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีขายให้เก็บรักษาไว้ ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.