หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สิทธิและหน้าที่ ของผู้เสียภาษี
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             การเสียภาษีนั้นเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติต่อรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน โดยนำเอากฎหมายประมวลรัษฎากรที่มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้ให้ประชาชนเสียภาษี โดยมิได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีแต่จะนำไปใช้บริหารประเทศและกลับคืนมาในทางอ้อมผ่านสาธารณูปโภคและการลงทุนภาครัฐ ดังนั้น การจัดเก็บภาษีจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นธรรมต่อผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี[1] บทความนี้จะขอกล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องเสียภาษีอันจะพึงมี โดยมีกรอบการนำเสนอดังนี้
  1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร
             ภาษีอากรที่จัดเก็บแต่ละประเภทกำหนดสถานะผู้มีหน้าที่เสียภาษีและวิธีการเสียภาษีแตกต่างกันแล้วแต่กรณี ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้นั้นครอบคลุมผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลประเภทต่างๆ โดยมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แตกต่างกันไป ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บจากผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคลทั่วไป และหน่วยภาษีที่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บจากนิติบุคคลที่มีรายได้ เป็นต้น ภาษีบางประเภทจัดเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจการค้าซึ่งสามารถผลักภาระภาษีไปให้แก่ผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ ผู้กระทำตราสารบางประเภทอาจอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่เรียกว่า อากรแสตมป์อีกด้วย
             ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีอากรประเมินประเภทประเมินตนเอง (Self – Assessment) กล่าวคือผู้เสียภาษีมีหน้าที่และความรับผิดชอบยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย และอากรแสตมป์ซึ่งจัดเก็บจากตราสารที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร ได้แก่


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2532/2551

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.