หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี IFRS for NPAEs ตอน มาตรฐาน NPAEs กลับมาอีกครั้ง
  มาตรฐาน NPAEs กลับมาอีกครั้ง
              ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
  อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
                บทความที่ผ่านมาได้แนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) มาหลายครั้ง เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมีข่าวจากประกาศสภาวิชาชีพบัญชีว่าได้ถอนร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2/2560 ว่ามีมติถอนร่างมาตรฐานฉบับนี้ โดยจะนำมาทบทวนเนื้อหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป นั่นหมายความว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities (TFRS for NPAEs) ยังคงอยู่ให้กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะได้นำไปใช้ บทความฉบับนี้จึงขอทบทวน TFRS for NPAEs ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
            ความเป็นมาของ TFRS for NPAEs
                ผู้เขียนขอเริ่มต้นความเป็นมาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยย้อนหลังไป ตั้งแต่การบัญชีเริ่มถือกำเนิดในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2481 แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.