หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนกันยายน 2560
  สารพันปัญหาภาษีอากร
   
  หนังสือที่ กค 0702/4699 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
             บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าและต้องเสียอากรแสตมป์ตามสัญญาฯ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าที่ดินและค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธินำค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเช่าที่ดินดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ กรณีไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (5) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
   
  หนังสือที่ กค 0702/ 4626 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
             กรณีสัญญาจ้างทำของตามลักษณะแห่งตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ และมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป แต่บริษัทฯ ไม่ทราบจำนวนค่าจ้างว่าเป็นราคาเท่าใด จึงประมาณจำนวนค่าจ้างตามสมควรแล้วเสียอากรตามจำนวนที่ประมาณการไว้นั้น ย่อมเป็นการปฏิบัติตามหมายเหตุ (1) แห่งลักษณะตราสารดังกล่าว ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่า ค่าจ้างที่ประมาณการและเสียอากรไว้นั้นต่ำกว่าค่าจ้างจริง บริษัทฯ ต้องไปชำระค่าอากรเพิ่มในทันทีที่มีการรับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นนั้น แต่หากภายหลังปรากฏว่า ค่าจ้างที่ประมาณการและเสียอากรไว้นั้นมีจำนวนสูงกว่าค่าจ้างจริง บริษัทฯ ย่อมมีสิทธิขอคืนอากรได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสียอากร ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.