หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ปฏิรูปกฎหมายภาษีพลังงาน การรอคอยที่ไม่สูญเปล่า (ตอนที่ 1)
  พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
  (ตอน 1)
  นายวสวัสดิ์ ชูเชิด[1]
  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่กรมสรรพากรใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้เข้าแผ่นดิน และกิจการปิโตรเลียมเป็นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของรัฐ ซึ่งกฎหมายที่ใช้จัดเก็บภาษีเงินได้และที่ใช้ในการบริหารจัดการปิโตรเลียมได้มีการประกาศใช้มาเป็นเวลานาน จึงได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทำการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม ประกอบกับกรณีที่มีการเรียกร้องจากฝ่ายต่างๆ ให้มีการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่มีการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและแข็งขัน ได้แก่ การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รัฐบาลได้สนองตอบข้อเรียกร้องหลากหลายวิธี เช่น ตั้งคณะทำงานของรัฐบาลขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วน การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือการรวบรวมข้อมูลจากเวทีต่างๆ มาทำการปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์
  บทความนี้ ผู้เขียนในฐานะเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะเขียนบทความนี้เพื่อบันทึกประวัติความเป็นมาของการแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 และอธิบายหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โดยเนื้อหาของบทความจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย


  [1] นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.