หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนตุลาคม 2560
   
  หนังสือที่ กค 0702/5874 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
             การที่ภริยาหรือสามีแล้วแต่กรณีนำเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ไปยืนรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามตนเองฝ่ายเดียว และได้ระบุสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสว่า ไม่มีเงินได้ จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อเงินได้จากการประกอบกิจการเป็นการประกอบกิจการร่วมกับคู่สมรสและสามี สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี เพื่อปรับปรุงรายการเงินได้ของตน โดยไม่จำต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
   
  หนังสือที่ กค 0702/5865 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
             สัญญาการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศมุ่งประสงค์ให้ “ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ” ในฐานะผู้รับจ้างนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานให้แก่ “นายจ้างผู้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ” ในฐานะผ(ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งงานนั้น เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยค่าตอบแทนที่ผู้รับอนุญาตได้รับจากนายจ้าง ถือเป็นสินจ้างตามลักษณะแห่งตราสาร 4 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ดังนั้น ผู้รับอนุญาตต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.