หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ปฏิรูปกฎหมายภาษีพลังงาน การรอคอยที่ไม่สูญเปล่า (ตอนจบ)
  ปฏิรูปกฎหมายภาษีพลังงาน การรอคอยที่ไม่สูญเปล่า (ตอนจบ)
  วสวัสดิ์ ชูเชิด[1]
   
  ในบทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึง 2 ส่วนแรกประกอบด้วย 1. ประวัติและที่มาของการแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 และ 2. บทบัญญัติใหม่ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป สำหรับในตอน 2 นี้ จะขอกล่าวถึงสองส่วนที่เหลือประกอบด้วย 3. การคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และ 4. เงื่อนไขการบังคับใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ส่วนที่ 3 การคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
  เดิมกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมได้กำหนดวิธีการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยไว้เพียงระบบเดียวคือระบบสัมปทาน เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ได้มีการเพิ่มระบบการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใหม่อีก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (SC) ซึ่งแต่ละระบบจะกำหนดหลักการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ก) ระดับของการให้สิทธิสำรวจและผลิต ข) ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่รัฐจะมีกับผู้ได้รับสิทธิ และ ค) รูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับเอกชน[2] ซึ่งทั้งสามหลักการนี้จะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประเภทนั้นๆ เป็นการให้สิทธิในระบบใด จึงขอกล่าวถึงลักษณะโดยรวมของแต่ละระบบ


  [1] นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [2] Production Sharing Contract: A Comparison with Concessionary System from the Political, Financial and Function Point of View, Energy Law Journal, December 2008: หน้า 1

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.