หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  อำนาจพิจารณาคดีภาษีอากรของศาลปกครองและศาลยุติธรรม
  อำนาจพิจารณาคดีภาษีอากรของศาลปกครองและศาลยุติธรรม
  วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์[1]
   
  ภาษีอากรเปรียบเสมือนสิ่งตอบแทนที่ประชาชนมอบให้กับรัฐในฐานะที่รัฐเป็นผู้ปกครอง และผู้คุ้มกันประชาชนของตนให้ได้รับความมั่นคงในการดำรงชีพ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในมุมมองนี้ รัฐจึงเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้อำนาจเหนือ ขณะเดียวกันหากมองในมุมผู้ใช้บริการและผู้ถูกปกครองแล้ว จะพบว่าประชาชนถูกลิดรอนอำนาจทางทรัพย์สินและความมั่งคั่งของตนโดยภาษีอากร ดังนั้น อัตลักษณ์ของภาษีอากรจึงเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวและแยกกันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน หากเกิดคดีพิพาทขึ้นจึงจำเป็นต้องมีระบบการควบคุม[2] เช่น องค์กรศาล ซึ่งเป็นองค์กรภายนอกที่ทำหน้าที่ควบคุมแบบแก้ไขที่ผู้นำคดีเข้าสู่การพิจารณาต้องคำนึงถึงเขตอำนาจของศาล ซึ่งในที่นี้จะศึกษาถึงเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองและศาลยุติธรรม ดังนี้
  เขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองไทย
  เพื่อจะนำไปสู่เรื่องดังกล่าว ข้อควรพิจารณาอันดับแรก คือ นิยามของ “คู่กรณี” ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ
  (1)   เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง
  (2)   เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน


  [1] บทความเชิงวิชาการ ไม่ผูกพันกรมสรรพากร
  [2] ระบบควบคุมแบบแก้ไข แบ่งเป็น (1) การควบคุมภายในฝ่ายปกครอง (การบังคับบัญชาและกำกับดูแล การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท) (2) การควบคุมโดยองค์กรภายนอก (รัฐสภา องค์กรอิสระ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และองค์กรศาล)
  บรรเจิด สิงคะเนติ. (2557). การควบคุมและตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครอง. เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลปกครอง.  

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.