หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนพฤศจิกายน 2560
   
   
  หนังสือที่ กค 0702/6190 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
             กรณีมูลนิธิฯ ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในรถยนต์ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาโดยมีการส่งมอบการครอบครองรถที่เช่าหรือเช่ารถพร้อมคนขับ หากไม่ได้มีการแยกสัญญาค่าเช่ารถและสัญญาบริการคนขับรถ เข้าลักษณะเป็นการให้เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มูลนิธิฯ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
   
  หนังสือที่ กค 0702/6132 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560
             กรณีเงินพิเศษเดินทางต่างประเทศ (foreign service premium) ซึ่งได้รับแยกจากค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้วันละ 60 เหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่เดินทางไปปฏิบัติงานถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.