หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้รอบเรื่องบัญชีและภาษี : การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
  การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
   
  ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
  อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
   
                     ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินของกิจการ เช่น ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวที่ผู้กู้ต้องรับภาระ เมื่อต้นทุนการกู้ยืมเกิดขึ้นประเด็นในทางบัญชีก็เกิดคำถามขึ้นตามมาว่า กิจการควรรวมต้นทุนการกู้ยืมนี้เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินหรือบันทึกเป็นบัญชีดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน
             ก่อนปี พ.ศ. 2554 มาตรฐานการบัญชีของไทย เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ซึ่งอิงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม (Borrowing Costs) กำหนดให้นำต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิต มารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข หรือบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน
             หลังปี พ.ศ. 2554 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ฉบับปรับปรุง กำหนดให้นำต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิต มารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้เท่านั้น และตัดทางเลือกที่บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น วิธีปฏิบัติทางบัญชีเช่นนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
             บทความฉบับนี้เสนอแนวคิดทางการบัญชีที่อยู่เบื้องหลังการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ มาดูว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชีมีแนวคิดหรือหลักการที่อยู่เบื้องหลังอย่างไร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.