คุณ ชุมพร เสนไสย

นิติกรเชี่ยวชาญ
สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

ประวัติการศึกษา

  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  - นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประสบการณ์
 
  - วิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากร 
  - อาจารย์พิเศษวิชาภาษีอากรและวิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากร ให้แก่ข้าราชการกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  
  - วิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากร ให้แก่ข้าราชการกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน