คุณมงคล ขนาดนิด

นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประวัติวิทยากร

ชื่อ-นามสกุล  :   นายมงคล  ขนาดนิด

การศึกษา     :   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                         นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงาน   :   นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประสบการณ์   :  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

                           - วิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

                           - คอลัมนิสต์บทความภาษีอากรทางวารสารสรรพากรสาส์นและอื่นๆ