คุณอภิรดี บุญยัง

นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประวัติวิทยากร

ชื่อ-นามสกุล                   : นางสาวอภิรดี บุญยัง

การศึกษา                    : นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                      นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) American University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
                                    

ตำแหน่งงานปัจจุบัน    : นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

ประสบการณ์               : - วิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากรให้กับหน่วยงานต่างๆของกรมสรรพากรและหน่อยงานอื่นๆ
                                      - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน