คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร


ประวัติวิทยากร


ชื่อ-นามสกุล                   : นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

การศึกษา                    : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                     รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน    :
 ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร

ประสบการณ์               : - วิทยากรพิเศษของกรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ
                                      ทั้งภาครัฐและเอกชน
                                     - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยเอกชน