คุณววิชริณี  คุปตานนท์

นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประวัติวิทยากร

ชื่อ-นามสกุล                   : นางสาวววิชริณี คุปตานนท์

การศึกษา                    : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีมาก) สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                      นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน    : นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประสบการณ์               : - วิทยากรบรรยายของกรมสรรพากร (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน)
                                      - อาจารย์สัมมนาวิชา Consumption Tax (ภาษีบริโภค) ประจำปีการศึกษา 2559
                                         นิติศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์