คุณจเร คงทอง

นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร