คุณอรนัฏ ยรรยงเมธ

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประวัติวิทยากร

ชื่อ-นามสกุล                   : นางสาวอรนัฏ ยรรยงเมธ

การศึกษา                    : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                      นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลับเชียงใหม่

ตำแหน่งงานปัจจุบัน    : นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

ประสบการณ์               : - อาจารย์พิเศษ วิชาภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
                                      - เชี่ยวชาญด้านการบัญชีภาษีอากร