คุณ สาโรช ทองประคำ

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

ประวัติการศึกษา 
 
  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - M.A. (Taxation Policy and Management), Keio University, Tokyo, Japan (โดยทุนธนาคารโลก)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 

  - นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร


ประสบการณ์
 -  วิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากร ให้แก่ข้าราชการกรมสรรพากรและสรรพากรสาส์น
 -   อาจารย์พิเศษวิชาภาษีอากรและวิทยากรบรรยายกฎหมายภาษีอากรให้แก่ หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน