หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2561 
  อา
  พฤ
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รอบรู้เรื่องภาษี
   
   
   
 • เงินเพิ่มและผลประโยชน์อื่น ถือเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
   
 • ขอคืนอากรแสตมป์ได้ในกรณีใด?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
   
 • ฎีกาภาษี : การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยกว่าที่ขอคืนไว้
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
   
 • บัญชี TFRS for SMEs ตอน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
   
 • คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีตามประมวลรัษฎากร
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
   
 • รู้รอบด้าน ข้อห้ามรายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเอง
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   
 • ฎีกาภาษี :ค่าสิทธิ (Royalty) หรือ ค่าบริการ (Service Fee)
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   
 • สินค้าขาดจากรายงาน เสียภาษีหรือไม่ ?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   
 • บัญชี TFRS for SMEs ตอน การรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   
 • คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   
 • ฝากทรัพย์ ไม่สับสน หากเข้าใจหลักเกณฑ์
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
   
 • บัญชี TFRS for SMEs ตอน การจัดการสินค้าคงเหลือของธุรกิจ
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
   
 • ฎีกาภาษี : การเสียภาษีในอัตรา 0% กรณีส่งออกบริการ
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
   
 • ท่องโลกภาษี
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
   
 • คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : การใช้สิทธิขอคืนภาษีอากร
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
   
 • ส่งเสริมการขาย รับ-จ่าย ได้ประโยขน์
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560
   
 • ฎีกาภาษี : ปัญหาการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ก่อนครบ 5 ปี
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560
   
 • บัญชี TFRS for SMEs ตอน การจัดการเงินสดของธุรกิจ ของ SMEs
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560
   
 • เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายอื่นถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่ ?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560
   
 • คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีตามประมวลรัษฎากร
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560
   
 • ภ.ง.ด. บุคคลธรรมดา ปี60
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   
 • รู้ไว้ก่อน แก้ไขได้ กรณีไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ต้องเสีย VAT หรือไม่?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   
 • ฎีกาภาษี : การอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งไม่อนุมัติให้ขยายเวลาอุทธรณ์การประเมิน ต้องกระทำภายในกำหนดเวลาเท่าใด?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   
 • บัญชี TFRS for SMEs ตอน การจัดตั้งธุรกิจ SMEs
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   
 • จ่ายค่ารับรองและค่าบริการ ต้องห้ามทางภาษีหรือไม่?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   
 • เก็บภาษีสัญญาขายฝากสอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีหรือไม่?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   
 • คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีตามประมวลรัษฎากร
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   
 • หัก ณ ที่จ่าย เงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 50
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
   
 • การมอบอำนาจตามประมวลฯ ควรทำอย่างไร?
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
   
 • รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยมาตรการภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Start-up)
 • ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
  หน้า : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.