หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

   ทางเลือกใหม่ใบกำกับ รับมือ E-Tax
  เนื้อหาและกำหนดการบรรยาย
  "เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างแม่นยำ เพื่อเตรียมตัวรับทางเลือก
  ในระบบ E-tax receipt และ e-tax invoice ของกรมสรรพากร"
  08.30-09.00 น. *การพัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
  09.00-10.00 น. รู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใบกำกับภาษี
  *ลักษณะและรูปแบบของใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร
   - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบกำกับภาษีประเภทต่างๆ
   - บุคคลผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษี และกรณีที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

   
  10.00-10.15 น. อาหารว่าง (เช้า)
  10.15-11.15 น. *สาระสำคัญของใบกำกับภาษีแต่ละรูปแบบ
   - ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
   - ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้
   - ใบกำกับภาษีของธุรกิจส่งออก
   - ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลากร กรมสรรพสามิต
  11.15-12.00 น. วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
  13.00-15.15 น. เข้าใจหลักเกณฑ์เอกสาร หลักฐานต้องถูกต้องครบถ้วน
  *ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีเกี่ยวกับใบกำกับภาษี

   - ใบกำกับภาษี หรือไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
   - ใบกำกับภาษีมีสาระสำคัญไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
   - ใบกำกับออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก ไม่ได้ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือไม่ได้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
   - การขีดฆ่าแก้ไข การจัดทำสำเนาใบกำกับภาษี และกรณีศึกษาอื่นๆ
  15.15-15.30 น. อาหารว่าง (บ่าย)
  15.30-16.30 น. ทางเลือกใหม่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
  * E-Tax Invoice
  1.ลักษณะสำคัญของ e-tax invoice และสถานการณ์ในปัจจุบัน
  2.ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ 2560
   - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขออนุญาต
   - วิธีการจัดทำ และการส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  * เปรียบเทียบการออกใบกำกับภาษีแบบเดิม และทางเลือกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (E-tax receipt และ e-tax invoice)
  16.30-17.00 น. เก็บตกประเด็นน่าสนใจ และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม

  สามารถขอหนังสือรับรองนับชั่วโมง
  สำหรับ CPD และ CPA ได้
  เป็นชั่วโมงอื่นๆ 6.30 ชั่วโมง
   
   
   

  คุณ ชุมพร
  เสนไสย

  นิติกรเชี่ยวชาญ

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณ สาโรช
  ทองประคำ

  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณมงคล
  ขนาดนิด

  นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณสมศักดิ์
  อนันทวัฒน์

  ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร

  สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร

  คุณรังสรรค์
  หลวงเมือง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณจเร
  คงทอง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณอภิรดี
  บุญยัง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณววิชริณี
  คุปตานนท์

  นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณอรนัฏ
  ยรรยงเมธ

  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.