แบบฟอร์มใบสมัครการเข้าร่วมสัมมนา
 
 
สถานที่สัมมนา
   
ชื่อที่อยู่ในการกรอกใบสมัคร/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก :
ชื่อบริษัท :
ชื่อ-นามสกุล :
ที่อยู่ :
   
   
ขอหนังสือรับรอง CPD,CPA (ลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองที่หน้างานเท่านั้น)
ชื่อ-นามสกุล :
รหัสผู้ทำบัญชี :
รหัสผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :
   
ชำระโดย : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมสรรพากร ชื่อบัญชี สรรพากรสาส์นเพื่อการสัมมนา เลขที่บัญชี 184-0-08816-8
ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39
   
หมายเหตุ : กรุณาพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครการเข้าร่วมสัมนาพร้อมหลักฐานการโอนเงิน แจ้งหลักฐานมาที่ โทรสาร.02-6173239 . 02-2729558-9 ต่อ 12-13 หรือ
E-mail : sanpakornsarn@rd.go.th