สัมมนาสรรพากรสาส์น
หัวข้อ “ปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษี”  


 เวลา

เนื้อหาการบรรยาย

08.30 – 09.00 น.

- คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

09.00 – 10.00 น.

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับย้อนหลัง (Retrospective Restatement)

 • สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ : TAS 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
 • สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ : TFRS for NPAEs บทที่ 5

10.00 – 10.15 น.

อาหารว่าง (เช้า)

10.15 – 12.00 น.

ข้อผิดพลาดทางบัญชีและแนวทางการปรับปรุง

 • กรณีบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินไม่ครบถ้วนหรือขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบทั้งทางบัญชีและภาษีอากรต่อการรับรู้รายได้ (TFRS 15 และ TFRS for NPAEs บทที่ 18) ต้นทุน และรายจ่าย (กรอบแนวคิด)

- เงินสด เงินฝากธนาคาร รายการเทียบเท่าเงินสด (TFRS for NPAEs บทที่ 6)
- ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ รายการเงินให้กู้ยืมต่างๆ
- ลูกหนี้การค้าและการตัดหนี้สูญ (TAS 101 และ TFRS for NPAEs บทที่ 7)
- สินค้าคงเหลือ (TAS 2 และ TFRS for NPAEs บทที่ 8)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (TAS 16 และTFRS for NPAEs บทที่ 10) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38 และ TFRS for NPAEs บทที่ 11) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40 และTFRS for NPAEs บทที่ 12)

12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

หลักเกณฑ์ทางภาษี

 • การรับรู้รายได้ (ม.65 และ คำสั่งที่ ทป. 1/2528ฯ)
 • เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ (ม.65 ทวิ)
 • ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา (ม.65 ตรี (5) ม.65 ทวิ (2) พรฎ.145 และ พรฎ.315 )
 • ประเด็นผลเสียหาย หรือหนี้สูญ (ม.65 ตรี (12) ม.65 ตรี (1) และ กฎกระทรวง 186)
 • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (ม.65 ตรี (5) พรฎ.375 ประกาศอธิบดี (ฉบับที่ 92))
 • สินค้าคงเหลือ (ม.65 ทวิ (6))

 

14.00 - 15.15 น.

ข้อผิดพลาดทางบัญชีและแนวทางการปรับปรุง

 • กรณีบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินไม่ครบถ้วนหรือขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบทั้งทางบัญชีและภาษีอากร (ต่อ)

- ต้นทุนการกู้ยืม (TAS 23 และ TFRS for NPAEs บทที่ 13)
- การรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (TAS 37 และ TFRS for NPAEs บทที่ 16)
- เงินปันผล (การปรับปรุงกำไร/ขาดทุนสะสมที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี) 

 • ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับภาษีอากร

- การรับรู้ค่าเช่าหรือรายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่า (TFRS 16 และ TFRS for NPAEs บทที่ 14)
- การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน (TAS 19 และ TFRS for NPAEs บทที่ 16)

 

เวลา

เนื้อหาการบรรยาย

15.15 – 15.30 น.

อาหารว่าง (บ่าย)

15.30 – 17.00 น.

หลักเกณฑ์ทางภาษี

 • รายจ่ายทางภาษีและรายจ่ายต้องห้าม (ม. 65 ตรี)
 • รายได้และรายจ่ายจากสัญญาเช่าทรัพย์สินทางภาษีอากร (ม. 65 คำสั่ง ทป.1/2528)
 • การรับรู้รายได้กรณีการได้รับเงินปันผล และปัญหาเงินปันผลค้างจ่าย (ม. 65 ทวิ (10))
 • รายจ่ายค่าเผื่อหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และปัญหาเงินสำรองผลประโยชน์พนักงานทางภาษีอากร (ม. 65 ตรี (1))
 • การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย การใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (ม. 65 ทวิ (5) ม. 9 )
 • ประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายใหม่

 **ลงทะเบียนด้วยตัวเองห้ามผู้อื่นลงแทน** 
นับชั่วโมง สำหรับ ผู้ทำบัญชี (CPD)  :  บัญชี 4.00 ชม. อื่นๆ 3.00 ชม. 
                            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  : บัญชี 4.00 ชม. อื่นๆ 3.00 ชม.  
ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองชั่วโมงบัญชีได้ที่หน้างานวันสัมมนา

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี บัตรราคา 1,400 บาท
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต บัตรราคา 1,600 บาท
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต บัตรราคา 1,600 บาท
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี บัตรราคา 1,400 บาท
วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.ระนอง บัตรราคา 1,800 บาท
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี บัตรราคา 1,400 บาท
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช บัตรราคา 1,400 บาท
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงแรมไม้หอมวิลล่า จ.นครสวรรค์ บัตรราคา 1,400 บาท
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก บัตรราคา 1,400 บาท
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี บัตรราคา 1,400 บาท
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมลีการ์เด้นส หาดใหญ่ จ.สงขลา บัตรราคา 1,400 บาท
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงแรมเรือรัษฏา จ.ตรัง บัตรราคา 1,400 บาท
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น บัตรราคา 1,400 บาท
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์ บัตรราคา 1,400 บาท
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา บัตรราคา 1,400 บาท
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 โรงแรมแกรนด์รูม จ.เชียงราย บัตรราคา 1,400 บาท
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จ.ลำปาง บัตรราคา 1,400 บาท
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 โรงแรมแกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ บัตรราคา 1,400 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัครสัมมนา