Untitled Document

 สัมมนาสรรพากรสาส์น
“ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาโอน”
พร้อมรับหลักปฏิบัติและการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายป้องกันการกำหนดราคาโอน

เวลา

เนื้อหาและกำหนดการบรรยาย

08.30 – 09.00 น.

ความสำคัญของปัญหาการถ่ายโอนกำไรต่อการจัดเก็บภาษีในประเทศและต่างประเทศ

09.00 – 10.00 น.

การถ่ายโอนกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
- ลักษณะธุรกรรมของบริษัทในเครือและวิธีกำหนดราคาโอน
- Base erosion and profit shifting (BEPS)

10.00 – 10.15 น.

อาหารว่าง (เช้า)

10.15 – 12.00 น.

เจาะลึกกฎหมาย Transfer Pricing
- ม. 65 ทวิ (4) ม. 65 ตรี (13) (15) และราคาตลาดตามคำสั่งที่ ป. 113/2545
- พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) กฎหมายลำดับรอง
- กำหนดวิธีการหาราคาอิสระและเอกสารสำคัญที่ต้องแสดง

12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

วิธีคำนวณราคาโอน (TPM)
- ธุรกรรมที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
- การวิเคราะห์ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ (Comparability Analysis)
- การคัดเลือกตัวเปรียบเทียบ (Benchmarking Study)

15.00 – 15.15 น.

อาหารว่าง (บ่าย)

15.15 – 16.00 น.

การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบรายงานข้อมูล (Disclosure Form) และวิธีการกรอกแบบ
- เอกสารแสดงข้อมูลที่จำเป็น (TP Document : Master File/ Local File)

16.00 - 17.00 น.

เก็บตกประเด็น แลกเปลี่ยนข้อซักถาม เพื่อสรุปทางปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน

วิทยากร : อ.สาโรช ทองประคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสรรพากร
             อ.จิตรา ณีศะนันท์ ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กรมสรรพากร
            อ.อรนัฎ ยรรยงเมธ รองผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร   
 ราคาบัตร : พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารกลางวันและอาหารว่าง
                - บุคคลทั่วไป รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบละ 2,500 บาท
                - สมาชิกสรรพากรสาส์น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบละ 2,300 บาท
**ไม่สามารถหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้**

 

**ลงทะเบียนด้วยตัวเองห้ามผู้อื่นลงแทน** 

นับชั่วโมง สำหรับ ผู้ทำบัญชี (CPD)  :   อื่นๆ 7.00 ชม. 

                                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  :  อื่นๆ 7.00 ชม.  

ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองชั่วโมงบัญชีได้ที่หน้างานวันสัมมนา


 กำหนดการ

สถานที่

 

1. วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน จังหวัดชลบุรี (ห้องแสนสุข 3)

ดาวน์โหลดใบสมัครสัมมนา
 

2. วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา (ห้องดาหลา)

ดาวน์โหลดใบสมัครสัมมนา

3. วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

โรงแรมเมเปิล ศรีนครินทร์ 
(ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 15) (เต็ม)

(เต็ม)

4. วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง (ห้องสุนทรภู่ )

ดาวน์โหลดใบสมัครสัมมนา

5. วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
(Jupiter ชั้น 3) (เต็ม)

(เต็ม)

6. วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
(ห้องรอยัลจัสมิน ชั้น L ) (เต็ม)

(เต็ม)

7. วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี
(ห้องธารทิพย์)

ดาวน์โหลดใบสมัครสัมมนา

 

***สามารถขอหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ที่หน้างานในวันสัมมนา ***
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมสรรพากร
ชื่อบัญชี สรรพากรสาส์นเพื่อการสัมมนา เลขที่บัญชี 184-0-08816-8
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัครสัมมนา เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
แจ้งหลักฐานมาที่ E-mail : [email protected]
ติดต่อโทร. 02-6173239 . 02-2729558-9